Dėmesio!!! 2009 m. spalio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-743 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2009, Nr. (112-4784) patvirtinta nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka.

Kada pradedama taikyti nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka?

Nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka pradedama taikyti nuo aukščiau minimo įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2009 m. spalio 1 d.

Ar naujoji dantų protezavimo paslaugų teikimo tvarka taikoma ir asmenims, kurie įrašyti į sąrašus galiojant ankstesniajai tvarkai?

Asmenims, įrašytiems į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus iki 2009 m. rugsėjo 30 d. imtinai, dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir paslaugų išlaidos kompensuojamos vadovaujantis nauja tvarka, išskyrus asmenis, kuriems dantų protezavimo paslauga jau pradėta, t. y. nuimti vienmomentiniai ar dvimomentiniai atspaudai ir pateiktas užsakymas pagaminti dantų protezus. Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugos teikiamos ir jų išlaidos kompensuojamos ankstesniąja tvarka.

Kas turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų (toliau – dantų protezaviomo paslaugos)?

Teisę į dantų protezavimo paslaugas turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys;
 • vaikai iki 18 metų.

Ar visiems asmenims, turintiems teisę į dantų protezavimo paslaugas, dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto tik asmenims:

 • kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties;
 • kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio);
 • kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio.

Ar nustatyta maksimali pinigų suma, kuri gali būti kompensuojama?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, turintiems mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų porų ir/ar diagnozuotas didesnis kaip II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas – iki 376,51 balų, šiuo metu 372,74 EUR (1286,99 Lt);
 • pensininkams ir/ar nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – 1158,48 balų, šiuo metu 1146,89 EUR (3959,98 Lt);
 • vaikams – 1158,48 balų, šiuo metu 1146,89 EUR (3959,98 Lt).

Pastaba. Sveikatos apsaugos ministro nustatyta, kad nuo 2015-01-01 dantų protezavimo paslaugų bazinės kainos 1 balas lygus 0,99 euro.

Kur kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto?

Asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi kreiptis:

 • į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios prisirašęs, odontologą,
 • į bet kurios kitos sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas, odontologą. 

Kas nustato, kad asmeniui, turinčiam teisę į dantų protezavimo paslaugas, šių paslaugų išlaidos gali būti kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Kad asmuo turi teisę į dantų protezavimo paslaugas nustato gydytojas odontologas.

Nustatęs, kad asmuo turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, gydytojas odontologas sudaro burnos priežiūros bei gydymo planą, supažindina su juo asmenį ir surašo išvadą medicininių dokumentų išraše (forma Nr. 027/a). Surašytą išvadą atiduoda asmeniui.

Kas nustato, kokio dydžio pinigų suma už dantų protezavimo paslaugas gali būti kompensuojama?

Gydytojas odontologas (kai asmenys, kurie turi teisę į dantų protezavimo paslaugas kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties ir/ar kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio)), arba tretinio lygio odontologines paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumas (kai bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje gali būti mažesnio nei 12 mm storio). Gydytojų konsiliumui siunčia gydytojas odontologas.

Kokius dokumentus ir kam reikia pateikti, kad asmuo būtų įrašytas į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus?

Asmuo, kuriam nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, (arba jo atstovas), pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios jis prisirašęs, pateikia:

 • prašymą, kuriame nurodoma asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pensininkai – pensininko pažymėjimą, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys – neįgaliojo pažymėjimą;
 • gydytojo odontologo arba gydytojų konsiliumo išvadą (forma 027/a) dėl dantų protezavimo paslaugų reikiamumo.

Asmens, negalinčio pateikti bent vieno iš aukščiau išvardintų dokumentų, prašymas nepriimamas.

Asmuo prisirašęs prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – paaspį), kuri yra kitos teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje, nei jo deklaruota gyvenamoji vieta, kur jis gali pateikti prašymą įrašyti į laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašus?

Nepriklausomai kur deklaruota asmens gyvenamoji vieta prašymą jis turi pateikti toje PAASPĮ, prie kurios prisirašęs.

Gautą iš PAASPĮ asmens arba jo atstovo užpildytą prašymą teritorinė ligonių kasa per 5 darbo dienas persiųs tai teritorinei ligonių kasai, kurios aptarnaujamos zonos gyventojas jis yra.

Kokiais kriterijais vadovaujantis sudaromi savivaldybės gyventojų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašai (toliau – sąrašai)?

Teritorinė ligonių kasa, gavusi iš PAASPĮ ir iš kitų teritorinių ligonių kasų prašymus, sudaro kiekvienos savivaldybės, esančios jos veiklos zonoje, asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą. Sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – prašymo registravimo PAASPĮ sąraše datą.

Kas informuoja ar asmuo įrašytas į sąrašus?

Pranešimą apie asmens įrašymą į laukiančių dantų protezavimo sąrašą teritorinė ligonių kasa ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asmens arba jo atstovo prašymo gavimo iš PAASPĮ ar kitos teritorinės ligonių kasos dienos išsiunčia asmeniui prašyme nurodytu adresu.

Ar vaikams dantų protezavimo paslaugos teikiamos ta pačia tvarka?

Vaikų atstovams teritorinė ligonių kasa pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas išsiunčia per 30 dienų nuo prašymo gavimo iš PAASPĮ ar kitos teritorinės ligonių kasos dienos, t. y. vaikams dantų protezavimo paslaugos iš PSDF biudžeto kompensuojamos be eilės.

Kur kreiptis gavus iš teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą?

Gavus iš teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašus, nereikia kreiptis nei į teritorinę ligonių kasą, nei į asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šis pranešimas yra tik informacinis, kuriuo informuojama, kad asmuo įtrauktas į sąrašus ir koks asmens numeris laukiančiųjų dantų protezavimo sąraše. Tačiau, gavęs teritorinės ligonių kasos Pranešimą apie įrašymą į sąrašus, asmuo gali ir nelaukti, kol jis bus pakviestas protezuoti dantų, ir pats sumokėti už jam suteiktas dantų protezavimo paslaugas ne tik teritorinės ligonių kasos sąraše nurodytoje sveikatos priežiūros įstaigoje, bet ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje dantų protezavimo paslaugas.

Kada galima kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų, kompensuojamų iš PSDF biudžeto?

Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo galima kreiptis gavus Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Kokius dokumentus reikia pateikti dėl dantų protezavimo išlaidų kompensavimo, jeigu už paslaugas asmuo sumokėjo savo lėšomis?

Norėdamas, kad šių paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, asmuo turi pateikti teritorinei ligonių kasai nustatytos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas. Prie prašymo reikia pridėti:

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigos išrašytos sąskaitos originalą ir apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – kasos pajamų orderį, kasos aparato čekį, pinigų priėmimo kvitą ir kt.;
 • teritorinės ligonių kasos pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.

Svarbu! Asmeninė sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos, prašyme kompensuoti dantų protezavimo išlaidas turi būti nurodyta asmens, kuriam buvo suteiktos dantų protezavimo paslaugos.

Ar visos dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip nurodyta šiame skyriuje atsakyme į klausimą “Ar nustatyta maksimali pinigų suma, kuri gali būti kompensuojama?” ir tik visiškai baigus dantų protezavimą.

Kada kompensuojamos dantų protezavimo išlaidos, jeigu asmuo pats susimokėjo už šias paslaugas?

Dantų protezavimo išlaidos kompensuojamos, įgijus asmeniui teisę protezuoti dantis. Apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą asmeniui pranešama, išsiunčiant pranešimą dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo.

Ar grąžinama kompensacija jeigu asmuo, susimokėjęs už dantų protezavimo paslaugas pats, mirė?

Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas grąžinimo, teisė į kompensacijos grąžinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Penktosios knygos normomis, pereina to asmens įpėdiniui(-iams).

Per kiek laiko, gavus iš teritorinės ligonių kasos pažymą, privalu kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų?

Gavęs teritorinės ligonių kasos Pažymą, asmuo (vienas arba su atstovu) ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažymos išsiuntimo datos turi atvykti į vieną iš sveikatos priežiūros įstaigų, nurodytų sąraše arba kitų teritorinių ligonių kasų interneto svetainėse, ir su gydytoju odontologu suderinti dantų protezavimo paslaugų teikimo jam arba jo atstovaujamajam laiką, mastą ir kitas šių paslaugų teikimo sąlygas. Jeigu asmuo arba jo atstovas per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo dienos nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo ir nepradėjo dantų protezavimo arba nesikreipė į teritorinę ligonių kasą dėl šių paslaugų atidėjimo vėlesniam laikui, jis išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų.

Ar dantų gydymas įeina į dantų protezavimo paslaugas?

Dantų gydymas į dantų protezavimo paslaugas neįeina. Pas gydytoją odontologą susitarti dėl dantų protezavimo teikimo laiko, masto ir kitų sąlygų asmuo privalo atvykti sanuota bei paruošta dantų protezavimui burnos ertme. Dantų protezavimo paslaugos turi būti pradėtos per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išsiuntimo datos, priešingu atveju asmuo bus išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų.

Ar galima dantų protezavimo paslaugas atidėti vėlesniam laikui?

Dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui. Norėdamas pasinaudoti šia teise, asmuo (arba atstovas) per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo datos turi raštu pateikti teritorinei ligonių kasai prašymą atidėti dantų protezavimo paslaugas ir suderinti paslaugos teikimo terminą.

Kada asmuo išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašų?

Iš laukiančiųjų dantų protezavimo paslaugų sąrašų asmuo išbraukiamas, jeigu jis arba jo atstovas per tris mėnesius nuo teritorinės ligonių kasos pažymos išrašymo dienos nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo ir nepradėjo dantų protezavimo arba nesikreipė į teritorinę ligonių kasą dėl šių paslaugų atidėjimo vėlesniam laikui. Apie išbraukimą iš eilės asmuo informuojamas raštu. Informacija, kurie asmenys išbraukti iš sąrašų, taip pat skelbiama šiame tinklalapyje, skyriuje “Dantų protezavimas -> Pašalinti iš eilės”.

Kaip paskirstomos PSDF biudžeto lėšos savivaldybių gyventojams?

Teritorinės ligonių kasos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti einamaisiais metais skiriamas PSDF biudžeto lėšas kiekvieną metų ketvirtį paskirsto proporcingai teritorinės ligonių kasos veiklos zonoje esančių savivaldybių gyventojams ir priima sprendimą, kokiam skaičiui į sąrašą įrašytų asmenų einamąjį metų ketvirtį bus skiriamos lėšos dantų protezavimo išlaidoms kompensuoti.

Ar nustatyta kiek kartų gali būti apmokamos dantų protezavimo paslaugų išlaidos iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo išlaidos iš PSDF biudžeto kompensuojamos ne dažniau kaip:

 • kas 3 metai – nuimamiems plokšteliniams protezams;
 • kas 5 metai tiltiniams protezams.

Kur kreiptis dėl papildomos informacijos?

Kilus neaiškumams dėl dantų protezavimo paslaugų, prašome kreiptis į atsakingą Kauno teritorinės ligonių kasos darbuotoją telefonais 8 ~ 37 200602 (Kaune), 8 ~ 343 68669 (Marijampolėje) arba elektroniniu paštu danguole.petrauskaite@vlk.lt (Kaune), vida.sveikatiene@vlk.lt (Marijampolėje).